การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร

การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร, ประโยชน์

การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร

ประโยชน์

  • เป็นการเชื่อมโยงของทฤษฎีและการปฏิบัติ
  • เป็นการมุ่งเน้นไปในเฉพาะด้าน
  • เป็นการประเมินสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เป็นการนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในสถานการณ์จริง
  • เป็นการพัฒนาการทำงานทั้งส่วนบุคคลและของทีม
  • เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  • เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในงาน
  • เป็นการลดความกดดันและความวิตกกังวล
  • เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงาน
  • เป็นการรักษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว

หน้าหลักของการฝึกอบรมและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร | คำถามที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้บริหารที่มักจะถูกถามถึง