การขายกิจการ, การวางกลยุทธ์ และกลยุทธ์หยุดการลงทุนในประเทศไทย

กลยุทธ์ในการควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ, การขายกิจการในประเทศไทย

การขายกิจการในประเทศไทย

กลยุทธ์หยุดการลงทุน

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ มีบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกรณีที่คุณมีแนวคิดที่จะขายกิจการในเมืองไทยทิ้ง ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงในบางส่วน ก็ตาม ดังต่อไปนี้

 • การประเมินกลยุทธ์ในด้านความคุ้มค่าในการลงทุนต่อผู้ซื้อและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
 • การคำนวณระดับราคาของราคาขาย และการกำหนดราคาขาย นอกเหนือจากเรื่องทางการเงินอื่น ๆ
 • การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาการขาย และกลยุทธ์ที่มีอยู่
 • การให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมการในด้านอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทที่คุณต้องการขายสามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้ซื้อ และนักลงทุนที่คาดหวัง
 • การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำเสนองานให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ประทับใจ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • การแสวงหาผู้ซื้อและนักลงทุนที่มีความเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างคุณและผู้ขาย
 • การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักและผู้ประสานงานที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะการดำเนินการ
 • การทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการนำเสนอ รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนดำเนินการในประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
 • การดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของคุณ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ
 • การเข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ ตลอดจนการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย และตัวแทนของผู้ขาย เพื่อให้คุณบรรลุถึงผลประโยชน์อย่างสูงสุด

กลับสู่หน้าหลัก | การซื้อกิจการในประเทศไทย | คำถามที่มักจะถูกถามถึงเกี่ยวกับการขายกิจการในประเทศไทย