ประโยชน์ของการวิจัยตลาด

Market Research, ประโยชน์

การวิจัยตลาด

ประโยชน์

  • มีความเข้าใจในความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าอย่างถ่องแท้
  • มีข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด
  • มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจในการลงทุน บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • เป็นการเพิ่มกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดหรือการลงทุนที่ไม่เหมาะสม
  • มีศูนย์กลางของข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
  • มีข้อมูลที่มีคุณค่าในการทำการตลาดและการขาย
  • เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ที่ตอบมาสอบถามเพื่อโอกาสในการทำการตลาดในอนาคต
  • เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตทางการตลาดและเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการทำการตลาดและการขาย

หน้าหลักของการวิจัยตลาด | คำถามที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดที่มักจะถูกถามถึง