การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดการเชิงเปรียบเทียบ

Market Research

การวิจัยตลาด

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดการเชิงเปรียบเทียบ

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ ให้บริการด้านการทำการวิจัยตลาดเป้าหมายทั้งการให้บริการรายบุคคล หรือระดับธุรกิจต่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่มีความสำคัญต่อลูกค้าและสอดคล้องกับการทำการตลาด กลยุทธ์การขาย และโอกาสต่างๆ ในทางการตลาด

บริการทำวิจัยตลาดของเรานี้ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการจัดการเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้เพียงบริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดทิศทางให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับแผนในการทำการตลาด

ไม่เพียงเท่านั้น เรายังได้สนับสนุนการทำวิจัยทางโฆษณา ความพึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของพนักงาน อีกด้วย

ประโยชน์ของการวิจัยตลาด | คำถามที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดที่มักจะถูกถามถึง