การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเรา

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ท่ามกลางสภาพปัญหาที่มีลักษณะไม่ต่างกันนั้น หากแต่ลูกค้าแต่ละรายกลับต้องการทางออก หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เชื่อว่า เพียงแนวคิดเดียวนั้นจะสามารถแก้ปัญหาครอบจักรวาลได้

ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง สกายเวฟ โซลูชั่นส์ และลูกค้าสามารถทำให้เรากำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด โดยเราจะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ขีดความสามารถ และจุดแข็งของลูกค้าในแต่ละราย

การให้คำปรึกษาและแนวทางในการแก้ปัญหาทางธุรกิจของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำงานที่เป็นระบบ วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์ ตลอดจนการประเมินผลด้วยความระมัดระวัง โดยเราพิจารณาว่า ข้อสันนิษฐานไม่อาจช่วยสนับสนุนข้อเท็จจริงได้เลยหากมีเพียงการตั้งสมมุติฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยปราศจากการพิสูจน์ความจริง