การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลูกค้าของเราประกอบด้วยชาวไทยและต่างชาติ แตกต่างกันทั้งเชิงขนาด โครงสร้างขององค์กร และประเภทของธุรกิจ อาทิเช่น

 • บรรษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการผลการวิจัย การวางแผน และการฝึกอบรมจากภายนอกองค์กร
 • ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง โดยมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการตลาด
 • ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการที่ต้องการการเปลี่ยนถ่ายโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้รองรับกับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่จะมีการขยายกิจการออกไป
 • เจ้าของกิจการที่มีธุรกิจหลายประเภท และไม่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาปัญหาที่ซับซ้อนในแต่ละบริษัท
 • บริษัทที่มีแผนในการปล่อยสินค้า หรือธุรกิจใหม่ลงสู่ตลาดผู้บริโภคชาวไทย
 • บริษัทที่ไม่พึงพอใจกับผลประกอบการ และให้น้ำหนักการพัฒนาธุรกิจอย่างเร่งด่วน
 • บริษัทที่มีแผนในการวางโครงสร้าง หรือปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
 • บริษัทที่ต้องการพัฒนาฝ่ายขาย และพนักงานขาย
 • บริษัทที่ผู้บริหารประสบปัญหาเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงาน การจัดการกับความเครียด ความท้อถอย หรือประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น
 • บริษัทที่ต้องการการออกแบบ และการให้บริการทางด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ
 • บริษัทที่เว็บไซต์มีประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และระดับการจัดอันดับของเสริฟเอ็นจินอยู่ในระดับต่ำ