การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทฯ จะรับดำเนินการเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงเท่านั้น

บริษัทฯ ได้พัฒนาขีดความสามารถในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องด้วยโจทย์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ ปฏิบัติงานโดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความเป็นมืออาชีพ และไม่นำกรณีส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเสมอมา

บริษัทฯ คิดค่าบริการในอัตราที่เป็นธรรมและผลักดันให้ผลประโยชน์อันพึงมีแก่ลูกค้าเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงผลลัพท์ของการให้บริการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการรับชำระค่าบริการอย่างถ่องแท้ ชัดเจน

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันทีหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ หรือมีกรณีส่วนบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยหากมีกรณีที่กล่าวมานี้ปรากฏขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาถอนตัวจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือว่าจ้าง หากบริษัทฯ เชื่อได้ว่ากรณีนั้น ๆ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในทางที่ไม่พึงประสงค์

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลต่าง ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำต่อลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้รับทราบหรืออนุญาตก่อน

บริษัทฯ จะรายงานให้บริษัท หรือองค์กรของลูกค้าทราบในทันที หากบริษัทฯ พบการทุจริต หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขัดต่อกฏหมาย ในระหว่างที่บริษัทฯ ปฏิบัติงานให้กับบริษัท หรือองค์กรของลูกค้า