การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร,วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สิ่งที่ท้าทายบริษัทต่าง ๆ ในภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดมีอยู่มากมาย ซึ่งภายใต้ความกดดันนี้เองมีอยู่เพียงหนทางเดียวที่บริษัททั้งหลายจะยังคงตั้งมั่นอยู่ได้ นั่นคือ ความสำเร็จ เพียงเท่านั้น

ผลจากการปรับโครงสร้างขององค์กรทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ พากันมองหาบริการต่าง ๆ จากบริษัทเอาท์ซอสภายนอก ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างเองก็มีความเชี่ยวชาญเพียงในการผลิต และการให้บริการเฉพาะแต่สินค้า หรือบริการที่ตนขายหรือให้บริการอยู่ จึงอาจมีขีดจำกัดความสามารถในบางฟังก์ชั่น เช่น ด้านธุรการ ด้านการเงิน หรือ ด้านการขนส่ง เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช่น การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด หรือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจ

ในฐานะผู้ให้บริการ บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหารการจัดการ ตลอดจน ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาทางธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเติมเต็มความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านการวางแผนเชิง กลยุทธ์ การตลาด และการพัฒนาบุคลากรที่ลูกค้าต้องการ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือแบบครบวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เป็นปัจจัยเฉพาะหน้าหรือระยะยาว ซึ่งบริการต่าง ๆ ในข้างต้นนั้นจะช่วยให้ลูกค้ามุ่งเน้นไปให้ความสำคัญในกิจกรรมที่เป็นหลักโดยมีสกายเวฟ โซลูชั่นส์ ช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าในด้านอื่น ๆ เพื่อความสำเร็จในการทำการตลาด