ประโยชน์ของการให้การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, ประโยชน์

การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ประโยชน์

หลักสูตรการขาย | หลักสูตรการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

  • เป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ
  • เป็นการรักษาลูกค้าไว้
  • เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

ประโยชน์สำหรับพนักงาน

  • เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะในการให้บริการลูกค้า
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และทักษะในการให้บริการในด้านใหม่ ๆ
  • เป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองเมื่อต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า
  • เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
  • เป็นการสร้างแรงจูงใจ
  • เป็นการเพิ่มความพึงพอใจในงาน

หน้าหลักของการฝึกอบรม | คำถามที่มักจะถูกถามถึง