ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรและการวางแผนในการทำธุรกิจ

กลยุทธ์ระดับองค์กร, ประโยชน์

กลยุทธ์ระดับองค์กร

ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรและการวางแผนในการทำธุรกิจ

ประโยชน์ที่สำคัญในการวางแผนในการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีดังนี้

 • เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนนั้น คือการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดโดยยึดตามค่านิยมขององค์กรและโอกาสทางการตลาด
 • เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์นั้นให้มุ่งเน้นไปในด้านที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
 • เป็นการเพิ่มความตระหนักในเรื่องจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงต่าง ๆ
 • เป็นการระบุถึงช่องว่างระหว่างสถานการณ์ในปัจจุบันกับจุดหมายที่ตั้งเป้าไว้
 • เป็นการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมทิศทางนั้นจะพิจารณาจากความต้องการของบริษัทฯ และความต้องการในอนาคต
 • เป็นการประเมินขีดความสามารถของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก โดยพิจารณาถึงศักยภาพทางการตลาดและปัจจัยแวดล้อมทางด้านการแข่งขันควบคู่กัน
 • เป็นการให้นิยามที่ชัดเจนของการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละด้าน
 • เป็นการพัฒนาของกลยุทธ์ปฏิบัติการที่สามารถวัดผลได้ ประกอบกับเป็นการนำไปใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้การเกิดตระหนักรู้ถึงวัตุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดี
 • เป็นการสร้างเครื่องวัดผลของแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ และการประเมินค่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • เป็นการสร้างทีมบริหารขึ้นมาจากความเข้าใจในกลยุทธ์ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปในทิศทางและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้ตั้งไว้
 • เป็นการสร้างเครื่องมือในการดึงดูดเงินทุนจากเจ้าหนี้และนักลงทุนอย่างมืออาชีพ

หน้าหลักของการวางแผนกลยุทธ์ | คำถามที่มักจะถูกถามถึง