การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร, ค่านิยม

ค่านิยมของเรา

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเรา นั่นคือ การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้าให้มากที่สุด โดยการให้บริการรับเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ แบบบูรณาการของ สกายเวฟ โซลูชั่นส์ นั้น เป็นรูปแบบของธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่มีความต้องการบริการในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่า ปรัชญาและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของเรานั้นคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัย ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกค้าจึงถือเป็นเป้าหมายอันสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและการก่อตั้งบริษัทของเราขึ้นมา

นับเป็นความยินดีของบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญแก่ลูกค้า มีส่วนเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะแต่ละราย มีส่วนแบ่งปันความรู้วิทยาการ ได้เรียนรู้ ตลอดจนช่วยสอนให้คนทั่วไปได้เปิดใจที่จะ เรียนรู้และให้ความร่วมมือกันในที่ทำงาน

ในขณะที่เรายืนยันในสิ่งที่เราได้พูดไปดังที่ใจคิดนั้น เราเองก็ได้คำนึงถึงผู้อื่นด้วยเช่นกัน เรายอมรับในความหลากหลาย และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังและการทำงานร่วมกันของทีมเวิร์ค พาร์ทเนอร์ และมิตรภาพ

นอกจากจรรยาบรรณในอาชีพ มาตรฐาน และความรับผิดชอบในการทำงานของเราแล้ว เรารู้สึกสนุก และมีความสุขในสิ่งที่เราทำเราจึงทำงานด้วยความอุทิศตนและรักในงานที่เราทำ

เราถือว่า ในทุก ๆ หน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายมานั้น คือ ความท้าทาย และโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เราเปิดใจกว้างในไอเดียที่ต่างออกไป และได้ผนวกเอาวิทยาการเข้ากับความเปิดใจใฝ่รู้ เพื่อค้นพบ และทดลองหาหนทาง หรือวิธีการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่เราได้ทำควบคู่กันไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการให้บริการต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของธุรกิจและความสามารถของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือการบริจาคเงินจากผลกำไรบางส่วนให้แก่การกุศล เป็นต้น