ประโยชน์การฝึกอบรม

การฝึกอบรม, ประโยชน์

การฝึกอบรม

ประโยชน์

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมนั้นย่อมให้ประโยชน์ทั้งแก่พนักงาน และนายจ้าง ดังนี้

ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

 • เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต คุณภาพ และผลกำไร
 • เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
 • เป็นการเพิ่มแรงจูงใจและความร่วมมือของพนักงาน
 • เป็นการปรับปรุงด้านการสื่อสารในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
 • เป็นการลดความจำเป็นในการตรวจสอบพนักงาน
 • เป็นการเร่งให้เกิดการนำกลยุทธ์ใหม่ ในด้านต่าง ๆ ขั้นตอนในการทำงานใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้งาน
 • เป็นการเร่งการพัฒนาทั้งพนักงานและผู้บริหาร
 • เป็นการเพิ่มนวัตกรรมในกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • เป็นการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม
 • ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น

ประโยชน์สำหรับพนักงาน

 • เป็นการปรับปรุงองค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่
 • เป็นการพัฒนาทักษะและความรู้
 • เป็นการเพิ่มจำนวนพนักงาน
 • เป็นการเพิ่มการเลื่อนขั้นตำแหน่งและเงินเดือน
 • เป็นการเร่งการพัฒนาในอาชีพ

หน้าหลักของการฝึกอบรม | คำถามที่มักจะถูกถามถึง